4/2002 Tanssi: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Protesti

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS         Nro 4/2002                      19.6.2002                             Diaarinro             4/2002

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Tanssiurheiluliitto r.y:n liittohallituksen 24.2.2002 tekemä päätös, jolla 26.1.2002 pidettyjen vakiotanssien SM-kilpailujen nuorisoluokan finaalia ja lopputuloksia koskenut protesti on hylätty.

ASIA          Vakiotanssien SM-finaalia koskeva protesti

MUUTOKSENHAKIJAT

Emil Kontinen

Serita Nyman

KUULTAVA

Suomen Tanssiurheiluliitto r.y.

VALITUS

Kontinen ja Nyman ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Suomen Tanssiurheiluliitto r.y:n liittohallituksen päätös kumotaan liiton kilpailusääntöjen vastaisena ja protestissa esitetyt vaatimukset vakiotanssien SM-kilpailujen nuorisoluokan lopputulosten mitätöinnistä ja finaalin uusimisesta hyväksytään.

Kontinen ja Nyman ovat valituksessaan katsoneet, että liittohallituksen päätös oli liiton kilpailusäännöissä turvatun reilun pelin periaatteen vastainen. Lisäksi protestin käsittelyyn olivat kilpailusääntöjen vastaisesti osallistuneet myös liiton huippu-urheiluvaliokunta ja työvaliokunta, vaikka asia kilpailusääntöjen mukaan kuului kilpailuvaliokunnan toimivaltaan.

VASTAUS

Suomen Tanssiurheiluliitto r.y. on vastauksessaan selittänyt, että liiton huippu-urheiluvaliokunta oli selvittänyt kisoihin liittyneitä epäselvyyksiä, kilpailuvaliokunta oli käsitellyt protestin ja työvaliokunta oli valmistellut esityksen liittohallitukselle. Valittu menettelytapa ei antanut aihetta liittohallituksen päätöksen kumoamiseen. Muutoinkaan valituksessa ei ollut liiton mielestä tuotu esiin seikkoja, jotka eivät olisi olleet liittohallituksen tiedossa päätöstä tehtäessä. Liitto on esittänyt, että valitus hylätään

VASTASELITYS

Kontinen ja Nyman ovat liiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä huomauttaneet, että vastaukseen liitetty työjärjestys oli tullut voimaan vasta 1.3.2002 eikä sitä sen vuoksi voitu soveltaa tässä asiassa.

Kontinen ja Nyman ovat vastaselityksessään pyytäneet, ettei asiassa toimiteta suullista käsittelyä. 

PÄÄTÖS

 Suullinen käsittely

Suullisen käsittelyn toimittamista ei ole pyydetty. Jutun tosiasiat ovat riidattomat. Suullisen käsittelyn toimittaminen on sen vuoksi ollut tarpeetonta.

Tosiasiat

Asiassa on riidatonta, että 26.1.2002 pidettyjen vakiotanssien SM-kilpailujen nuorisoluokan tuloslaskennassa on tapahtunut virheitä, joiden johdosta Kontinen ja Nyman ovat poistuneet kilpailupaikalta, vaikka kilpailut heidän osaltaan olisivat jatkuneet SM-finaalilla. Kun virhe on havaittu, Kontinen ja Nyman on tavoitettu autosta kotimatkalta. He ovat tuolloin kieltäytyneet palaamasta kilpailupaikalle.

 Vantaa Kilpatanssijat r.y:n 28.1.2002 kilpailunjohtajalle ja Suomen Tanssiurheiluliitto r.y:lle jättämässä protestissa on vaadittu kilpailujen lopputulosten mitätöintiä ja finaalin uusimista.

 Tuloslaskennan epäselvyyksiin ja mainittuun protestiin liittyviä kysymyksiä on ennen liittohallituksen kokousta käsitelty liiton huippu-urheilu-, kilpailu- ja työvaliokunnissa.

Kilpailuvaliokunta on esittänyt liittohallituksella kilpailun lopputulosten mitätöintiä ja finaalin uusimista. Työvaliokunta on esittänyt liittohallitukselle, ettei kilpailun lopputuloksia muuteta eikä finaalia uusita, mutta Kontiselle ja Nymanille annetaan yksi ranking-piste. Liittohallitus on 24.2.2002 hyväksynyt työvaliokunnan esityksen. 

Sovellettavat tanssiurheilun säännöt

 Liiton kilpailusääntöjen kohta II.8 sisältää yleiset kilpailun kulkua koskevat säännöt ja kohta II.9 arvostelua koskevat säännöt. Kohdassa I.1.5 todetaan, että kilpailutoiminnassa noudatetaan reilu pelin periaatetta.

 Liiton kilpailusääntöjen kohdan II.6 mukaan protestiasiat käsitellään kilpailuvaliokunnassa, joka vie tarvittaessa protestin liittohallituksen käsiteltäväksi. Liittohallitus voi niin halutessaan kuulla eri osapuolia tai muita asiasta tietäviä ennen päätöksen tekemistä.

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia järjestöistä riippumattomana valituselimenä. Valituksen kohteena voivat olla järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen valittajaa koskevat päätökset, joissa on kysymys

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista,

3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta,

   sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta tai

4) urheilijan valituksesta urheilujärjestön päätöksestä, joka perustuu Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmän päätökseen ja jonka osalta on hankittu Suomen Antidoping-toimikunnan lausunto.

Oikeusturvalautakunta on toimivaltainen tutkimaan ja ratkaisemaan liiton kilpailusääntöjen soveltamiseen liittyviä lautakunnan säännöissä tarkoitettuja kysymyksiä. Se ei kuitenkaan voi tutkia eri tanssilajien sääntöihin tai arvosteluperusteisiin liittyviä kysymyksiä. Nyt kysymyksessä oleva valitus kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

Oikeudellinen arviointi

Protesti on käsitelty liiton kilpailuvaliokunnassa, joka on edelleen vienyt protestin liittohallituksen käsiteltäväksi. Menettely on tältä osin ollut liiton kilpailusääntöjen kohdan II.6 mukainen. Se, että myös liiton työvaliokunta on valmistellut asiaa ja tehnyt oman esityksensä liittohallitukselle, ei ole tehnyt menettelyä kilpailusääntöjen kohdan II.6 vastaiseksi senkään vuoksi, että mainitun sääntökohdan mukaan liittohallitus voi niin halutessaan kuulla muita asiasta tietäviä ennen päätöksen tekemistä. 

Oikeusturvalautakunta arvioi valituksen perusteita ennen muuta liiton kilpailusääntöjen kohdassa I.1.5 mainitun reilun pelin periaatteen kannalta. Se, että kilpailun tuloslaskennassa tehdään merkittäviä virheitä ei voi olla missään olosuhteissa reilua. Virheitä kuitenkin sattuu. Tässä tapauksessa virhe on pyritty oikaisemaan tarjoamalla kotimatkalla olleille Kontiselle ja Nymanille mahdollisuus palata kilpailupaikalle ja osallistua finaaliin. Kontinen ja Nyman ovat kieltäytyneet heille tarjotusta mahdollisuudesta. Samalla he ovat vaatineet, ettei finaaliin saa ottaa kuudetta paria vaan se on käytävä viidellä parilla. Kilpailun johto on hyväksynyt kyseisen vaatimuksen. Myöhemmin Kontinen ja Nyman ovat vaatineet finaalin uusimista.

On selvää, että tanssiurheilussa muillakin kuin varsinaiseen henkiseen ja fyysiseen kilpailuvireeseen liittyvillä tekijöillä on korostunut osuutensa itse suorituksessa. Tällaisia tekijöitä voivat olla ainakin kilpailuasut, kampaukset ja meikit. Kotimatkalta tavoitetuilla Kontisella ja Nymanilla viimeksi mainitut tekijät tuskin olisivat olleet heidän palattuaan kilpailuun samassa kunnossa kuin kilpailupaikalla finaaliin valmistautuneilla kilpailijoilla. Tästä huolimatta heille tehty ehdotus kilpailupaikalle palaamisesta on ollut reilu, kun otetaan huomioon ne hankaluudet, joita finaalin uusiminen toisena ajankohtana olisi muille kilpailijoille ja järjestäjille aiheuttanut. Kontiselle ja Nymanille on lisäksi myönnetty yksi ranking-piste. Tuloslaskennan virheistä vastannutta toimitsijaa ja kilpailun johtajaa on sittemmin rangaistu toimitsijakiellolla.

Oikeusturvalautakunnan arvion mukaan virheellisen tuloslaskennan aiheuttamat vahingot on kilpailujen järjestäjien ja liiton valitsemalla menettelytavalla pyritty minimoimaan reilun pelin hengessä. Valittu menettelytapa ei sen vuoksi ole ollut liiton kilpailusääntöjen vastainen.

 

 Päätöslauselma

 Valitus hylätään.

 Asian näin päättyessä valitusmaksua ei palauteta.

 

Lauri Tarasti

puheenjohtaja  

Jarmo Hirvonen

sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Lauri Tarasti (puh.joht.), Kari T. Ahonen, Risto Jalanko, Mika Palmgren ja Marja Ramm-Schmidt.