20/2021 Amerikkalainen jalkapallo – Kurinpito – Toimitsija- ja pelikielto – Kuuleminen – Kuulemistilaisuuden varaaminen – Asian uudelleen käsitteleminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös              Nro 20/2021

20.8.2021          Diaarinumero 21/2021


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto (SAJL) ry:n kurinpitovaliokunnan päätökset 13.7.2021 (5/2021) ja 18.7.2021 (7/2021)


ASIA                 

Kurinpito – Toimitsija- ja pelikielto


MUUTOKSENHAKIJAT

A

B


KUULTAVA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto (SAJL) ry


ASIAN TAUSTA

Amerikkalaisen jalkapallon U17 SM -sarjan 10.7.2021 pelatussa ottelussa ECG – Helsinki Roosters erotuomari on kolmannella neljänneksellä ajassa 1:38 liputtanut Helsinki Roostersin pelaajan A (nro 55) virheen. Päätuomari on ottelussa antanut A:lle ottelurangaistuksen väkivaltaisuudesta. Päätuomari on tehnyt tapahtuneesta ilmoituksen kurinpitoon.


Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto (SAJL) ry:n kurinpitovaliokunta oli käsitellyt tapahtuman ja päätöksessään 13.7.2021 määrännyt A:lle (nro 55) peli- ja toimitsijakiellon kauden 2021 U17 SM -sarjan loppuun asti. Lisäksi kurinpitovaliokunta oli määrännyt Roostersin toiselle pelaajalle eli B:lle (nro 89), jonka katsottiin osallistuneen jälkitilanteessa tapahtuneeseen ”joukkotappeluun”, kahden U17 SM-sarjan otteluissa kärsittävän peli- ja toimitsijakiellon. Päätös oli perustunut SAJL:n pelisääntöjen kohtaan 9-5-1 ja SAJL:n Code of Conduct’iin. Kurinpitovaliokunta on päätöksessään lausunut, että amerikkalainen jalkapallo oli itsessään kova ja fyysinen laji, missä lyöminen ei millään asteella kuulunut lajinomaiseen toimintaan, vaan lyöminen osoitti epäkunnioitusta niin vastustajan pelaajan turvallisuutta kuin lajin arvoja kohtaan. Kaikki tilanteeseen osallistuneet tahot olivat toimineet vastoin lajin eettisiä arvoja kohtaan.


SAJL ry:n kurinpitovaliokunta oli ottanut asian uudelleen käsittelyynsä saatuaan asiassa uutta selvitystä ja uusia lausumia. Kurinpitovaliokunta oli 18.7.2021 antanut asiassa toisen päätöksensä, jolla se oli muuttanut aikaisempaa kurinpitopäätöstään siten, että A:n peli- ja toimitsijakielto laajennettiin koskemaan kaikkia SAJL:n alaisia sarjoja ja B:n peli- ja toimitsijakielto pidennettiin ajallisesti kattamaan kuluvan kauden U17 SM -sarja loppuun asti. Kurinpitovaliokunnan mukaan A:n ja B:n toiminta oli täyttänyt SAJL:n pelisääntöjen kohtien 2-32-1-a, 2-32-1-b, 9-1-2-a ja b, 9-2-1-a-1-b, 9-2-1-a-1-j ja 9-5-1 sekä SAJL:n kurinpitomääräysten kohtien 2-c ja 2-d tunnusmerkistön. Kurinpitovaliokunta lausui päätöksensä perusteluina aikaisemmin lausumansa lisäksi, että amerikkalaisen jalkapallon sääntöjen kohdassa ”Amerikkalaisen jalkapallon perusta” mukaan jokaiselta pelaajalta sekä toimijalta odotettiin reilun pelin toteuttamista ja kurinalaisuutta. Erikseen oli todettu myös epäurheilijamainen käyttäytyminen ja se, että vastustajalle puhumisessa oli erikseen kielletty kaikenlainen vastustajaa alentava ja loukkaava puhuminen.


VALITUS PERUSTEINEEN

A ja B ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että valituksen kohteena olevat päätökset tai ainakin päätös 18.7.2021 kumotaan, valittajille palautetaan valitusmaksut ja SAJL ry velvoitetaan korvaamaan valittajien yhteiset oikeudenkäyntikulut 5.138,56 eurolla korkoineen.


Toimivaltainen kurinpitäjä


SAJL ry:n kurinpitovaliokunta ei ollut toimivaltainen käsittelemään kurinpitoasiaa, koska se ei ollut sääntöjen mukaan ensisijainen rangaistusvaltaa käyttävä kurinpitäjä eikä kurinpitoasiaa ollut siirretty sille käsiteltäväksi toiselta kurinpitäjältä. B osalta kurinpitovaliokunta oli oma-aloitteisesti ilman tehtyä ilmoitusta ja raporttia ottanut käsiteltäväkseen B:n koskevan asian ja määrännyt tälle kurinpitoseuraamuksen, vaikka tällaiseen käsittelyyn ei ollut ollut säännöissä edellytettyä painavaa syytä eikä käsiteltäväksi ottamista ollut näin perusteltu.


Kuuleminen


Kummallekaan urheilijalle ei ollut ennen kurinpitopäätöstä 13.7.2021 varattu tilaisuutta tulla kuulluksi. Kurinpitovaliokunta on sen sijaan pyytänyt selvitystä urheilijoiden seuralta ja vastustajajoukkueen seuralta, jotka eivät ole olleet kurinpitoasian asianosaisia. Tämä selvityspyyntö on tapahtunut vapaamuotoisesti tavalla, jolla ei ole yksilöity asiaa siten, että selvityspyynnön saaja olisi saanut tietää, mistä ja kehen kohdistuneista väitteistä on kysymys.


Kurinpitoasian ottaminen uudelleen käsiteltäväksi


Kurinpitoasia on käsitelty uudelleen muiden kuin kurinpitoasiassa asianosaisina olleiden valittajien kuulemispyyntöjen ja lisäselvitysten vuoksi. SAJL ry:n kurinpitosäännöissä tai muissakaan säännöissä ei ole kuitenkaan ollut määrätty tällaisesta tai muustakaan mahdollisuudesta käsitellä uudelleen jo kertaalleen ratkaistua kurinpitoasiaa. Kurinpitoasian ottaminen uudelleen arvioitavaksi annetun päätöksen jälkeen on myös vastoin vireilläolovaikutuksen periaatetta. Kurinpitovaliokunnan päätöksen 13.7.2021 ja päätöstä koskevan valitusosoituksen antamisen jälkeen asia on liiton toimielimissä ratkaistu lopullisesti, jolloin toimivalta päätöksen muuttamiseksi valituksen perusteella on siirtynyt urheilun oikeusturvalautakunnalle. Päätös 18.7.2021 on siten mitätön.


Kurinpitoseuraamusten ankaroittaminen


Kurinpitopäätöksessä 18.7.2021 on urheilijoille aikaisemmin määrättyjä kurinpitoseuraamuksia ankaroitettu valittajien vahingoksi, vaikka tämä ei ole ollut enää mahdollista SAJL ry:n sääntöjen mukaan ja vaikka reformatio in peius -kieltoa koskeva periaate estää sen, ettei päätöstä saa muuttaa urheilijan vahingoksi ilman hänen vastapuolensa valitusta.


Kurinpitoseuraamuksen määräämisen perusteena ollut aineisto


Asiassa ei ole selvitetty, mitkä seikat ovat vaikuttaneet kurinpitopäätöksen 13.7.2021 tekemiseen. Kurinpitovaliokunta oli 22.7.2021 välittänyt valittajien seuralle päätökseen 13.7.2021 vaikuttaneen aineiston, minkä joukossa oli ollut päätöksen jälkeen päivätty erään henkilön selvitys 15.7.2021, jota ei ollut mainittu toisessa päätöksessä lainkaan. Tämä viittasi siihen, että kurinpitovaliokunta oli jo ennen kirjallista lausumaa ollut selvillä lausuman mukaisesta näkemyksestä. Kurinpitopäätökseen oli siten saattanut vaikuttaa seikkoja, joita ei ollut päätöksissä tuotu asianosaisille esille.


Kurinpitopäätösten perusteluvelvollisuus ja näytön arviointi


Kurinpitovaliokunta on arvioinut puutteellisesti ja väärin kurinpitoseuraamusten perusteena olevat seikat. Kummassakaan kurinpitovaliokunnan päätöksessä ei ole lainkaan arvioitu näyttöä eikä perusteltu tehtyjä johtopäätöksiä. Kurinpitopäätöksissä on ainoastaan listattu näyttö, joka on otettu huomioon ratkaisua tehtäessä. Kurinpitovaliokunnan päätökset ovat perustuneet tuomareiden ja valittajien vastustajajoukkueen henkilöiden kertomuksiin. Useilla tuomareilla on vaikuttanut olevan sukulaisuussidoksia valittajien vastustajajoukkueen urheilijoihin, mistä syystä he eivät ole vaikuttaneet objektiivisilta tarkkailijoilta. Ottelun videomateriaalista on ilmennyt vain sääntöjen mukaista toimintaa eivätkä nämä videotallenteet ole tukeneet tuomareiden ja vastustajajoukkueen henkilöiden kertomuksia tapahtumista eivätkä siten myöskään kurinpitoseuraamusten perusteita.


Kurinpitoseuraamusten kohtuuttomuus


Ottaen huomioon, että kurinpidon kohteena on ollut junioriurheilijat, kurinpitorangaistukset ovat joka tapauksessa olleet äärimmäisen kovia ja epäsuhtaisia aikaisempaan rangaistuskäytäntöön nähden.


VASTAUS PERUSTEINEEN

SAJL ry on hyväksynyt valittajien vaatimukset kurinpitopäätösten kumoamisesta ja vaatinut, että valittajat ja SAJL ry vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan tai toissijaisesti, että valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään kohtuulliseksi harkittavan kahden tai kolmen tunnin työmäärän ylittäviltä osin.


Valituksen perusteettomuus


SAJL ry:n kurinpitovaliokunta on ollut valittajien asiassa toimivaltainen kurinpitäjä. Kurinpitovaliokunnalla on sääntöjen perusteella ollut toimivalta määrätä kurinpitosääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksia.


Ottelun erotuomarit eivät ole valituksessa väitetyin tavoin olleet vastustajajoukkueen urheilijoiden sukulaisia eivätkä muutoinkaan puolueellisia. SAJL ry:n nuorten sarjoissa erotuomaroinnista vastaavat liittokokouksessa tehdyn seurojen päätöksen mukaisesti pääsääntöisesti kotijoukkueet ja niin on tässäkin tapauksessa tapahtunut.


Valituksen hyväksymiseen johtavat syyt


SAJL ry:n kurinpitovaliokunnan 13.7.2021 antama päätös on puutteellinen ja tulisi kumota. Kuulemisessa eikä myöhemmin päätöksessä ole kuvattu tai yksilöity sitä tekoa tai menettelyä, josta henkilöitä on epäilty ja myöhemmin rangaistu. Tämä on ollut omiaan heikentämään valittajina olevien urheilijoiden puolustautumismahdollisuuksia. Näin ollen asiassa ei ole ollut perustetta määrätä kurinpitorangaistusta valittajille.


Kurinpitoasiaa ei olisi tullut ottaa uudelleen käsiteltäväksi seurojen toiveista huolimatta eikä ainakaan asian uudelleen käsittelyssä määrätä aikaisempaa päätöstä ankarampaa rangaistusta. Näin ollen päätös 18.7.2021 on niin ikään puutteellinen ja siten kumottava.


Oikeudenkäyntikulut


Kuluvaatimus on määrältään kohtuuton. SAJL ry:n puheenjohtaja on ilmoittanut valittajien lainopilliselle asiamiehelle siitä, että kurinpitomenettelyssä oli kuulemisten, asian uudelleen käsittelemisen ja seuraamusten ankaroittamisen osalta menetelty virheellisesti. Näin ollen valittajat ovat ennakolta eli ennen valituksen laatimista oikeusturvalautakuntaan olleet tietoisia SAJL ry:n näkemyksestä, mistä syystä kuluvaatimuksesta ilmenevä ajankäyttö valituksen ajamiseksi on liiallinen ja vaikuttaa rahastusyritykseltä.


Joka tapauksessa kuluvaatimuksen toimenpiteet, jotka ovat koskeneet virheellisiä erotuomareiden puolueellisuusväitteitä ja erotuomareiden henkilötaustojen selvittämisiä, ovat olleet tarpeettomia. Viimeksi mainituilta osin kuluvaatimus on joka tapauksessa perusteettomana hylättävä.


VASTASELITYS PERUSTEINEEN

A ja B ovat antaneet vastaselityksensä SAJL ry:n oikeuskäyntikuluvaatimusta koskevasta vastauksesta ja ilmoittaneet luopuvansa päätöksen jälkeisiin toimenpiteisiin varatusta alkuperäisestä oikeudenkäyntikululaskusta ilmenevästä neljän tunnin kuluvaatimuksesta.


Valittajien kuluvaatimus tulee hyväksyä. Se on määrällisesti kohtuullinen ottaen huomioon, että valittajille aiheutuvat kulut asianajosta oikeusturvalautakunnassa ovat pääsääntöisesti aina korkeammat kuin vastapuolena olevalla vastauksenantajalla ja kuultavalla. Asianajo on suoritettava huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Valittajat eivät ole voineet perustaa valitustaan yksin siihen, että SAJL ry:n puheenjohtaja on puhelinkeskustelussa ilmoittanut olevansa pitkälti samaa mieltä tekeillä olevan valituksen perusteiden kanssa. Asia ei ole ollut oikeudellisesti täysin selvä. Valituksen tekeminen on edellyttänyt SAJL ry:n sääntöihin perehtymistä. Erotuomareiden puolueellisuusväitteen perusteena ollutta selvitystyötä ovat tehneet asiamiehen sijasta valittajat, joten nämä toimenpiteet eivät sisälly oikeudenkäyntikuluvaatimukseen.


Ottaen huomioon SAJL ry:n vastaus valitukseen asiassa ei ole enää perustetta alkuperäisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen mukaiselle neljän tunnin jälkitoimivaraukselle, mistä syystä valittajat ovat korjanneet oikeudenkäyntikuluvaatimustaan vastaavilta määriltään alemmaksi.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Kurinpitovaliokunnan toimivalta


SAJL ry:n kurinpitosääntöjen 4 §:n 1 kohdan mukaan rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton kurinpitäjä tai kurinpitovaliokunta. Pykälän 2 kohdan mukaan kurinpitäjä käyttää rangaistusvaltaa 2 § d) kohdan mukaisissa tilanteissa, joista seuraamuksena ei ole enempää kuin kyseistä sarjaa koskeva yhden (1) ottelun peli-/kilpailu- tai toimitsijakielto. Pykälän 3 kohdan mukaan kurinpitäjä voi katsoessaan, että rikkomuksesta olisi määrättävä ankarampi rangaistus, kun sillä on oikeus määrätä, tai muusta painavasta syystä, siirtää asian kurinpitovaliokunnan päätettäväksi.


Valittajat ovat katsoneet, ettei kurinpitovaliokunnalla ole ollut ensinkään toimivaltaa kyseisessä kurinpitoasiassa, koska sääntöjen mukaan kurinpitovaliokunta on ollut valittajien pelikieltoasiassa vasta toissijainen kurinpitoasiaa käsittelevä toimielin.


SAJL ry on vastauksessaan todennut, että kullekin sarjalle oli määrätty kurinpitäjä. Tätä ilmoitusta ei ole aihetta epäillä.


Kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitäjän toimivaltaa on rajattu, kun taas kurinpitovaliokunnan toimivaltaa kurinpitosääntöjen tarkoittamissa tilanteissa ei ole rajattu. Kurinpitosäännöissä ei ole myöskään nimenomaisesti todettu, että kurinpitoasiaa pitäisi aina ensin käsitellä kurinpitäjän toimesta. Tämä ilmenee välillisesti jo siitä, että kurinpitäjä saa käsitellä ainoastaan kurinpitosääntöjen 2 d) §:n mukaisia rikkomuksia muiden kurinpitosääntöjen tarkoittamien rikkomusten kuuluessa jo lähtökohtaisesti yksin kurinpitovaliokunnan toimivaltaan.


Kurinpitosääntöjen perusteella on selvää, että kestoltaan yhtä ottelua pidempien peli- ja toimitsijakieltojen määrääminen on liiton sisäisenä kurinpitomenettelynä yksiportainen ja että yksinomainen toimivalta tällaisissa vakavammissa kurinpitoasioissa on kurinpitovaliokunnalla, jonka päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle. Tässä asiassa kurinpitovaliokunta onkin kurinpitovaltaansa käyttänyt. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että kurinpitovaliokunta on ollut toimivaltainen käsittelemään valittajien kurinpitoasiaa ja ettei kurinpitoasian siirtymisessä liiton kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi ole loukattu menettelysääntöjä ainakaan tavalla, jonka vuoksi kurinpitovaliokunnan kurinpitopäätös 13.7.2021 olisi mitätön. Valitus on tältä osin perusteeton.


Kurinpitokohteen kuuleminen ennen päätöksen tekemistä


SAJL ry:n kurinpitomääräysten 6 §:n 2 kohdan mukaan sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Pykälän 3 kohdan mukaan kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitopäätöksestä 13.7.2021 ilmenee, että kurinpitovaliokunta on perustanut päätösharkintansa muun muassa sille toimitettuihin vastineisiin käsittelyn kohteelta ja molemmilta joukkueilta. Tästä tai 18.7.2021 annetusta kurinpitopäätöksestä eikä muustakaan oikeusturvalautakunnalle toimitetusta kurinpitoasian käsittelyä koskevasta aineistosta ilmene, että kurinpitovaliokunta olisi kirjallisesti ennen 13.7.2021 tehdyn päätöksen antamista varannut valittajille suoraan tai joukkueiden kautta tilaisuuden tulla kuulluksi heitä koskevasta kurinpitoasiasta. SAJL ry on vastauksessaan myöntänyt tältä osin menettelyvirheen eli sen, ettei valittajia ole ennen ratkaisun tekemistä kuultu.


Oikeusturvalautakunta on kurinpitoa koskevassa ratkaisukäytännössään (ks. esim. UOL 6/2021 ja siinä selostetut ratkaisut) toistuvasti lausunut, että asianosaisen kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate erityisesti silloin, kun asianosaiseen kohdistetaan kurinpidollisia toimia ja että kuulemisvelvoitetta on tällöin noudatettava, vaikkei lajiliiton säännöissä sitä nimenomaisesti edellytettäisikään. Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, jota oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan. Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että ensiksikin urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Toiseksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä. Kuulemisvelvoitteen muu kuin vähäinen loukkaaminen merkitsee usein urheilijan oikeusturvan merkittävää ja korjautumatonta heikentymistä. Kurinpitoseuraamuksen poistamiseen tyypillisesti johtaa tilanteet, joissa kuulemista ei ole välttämättä lainkaan edes yritetty, se on tehty vastoin nimenomaisia sääntöjä tai kuulemistapaan on liittynyt useampia epäkohtia. Joissakin tapauksissa kuulemisvirhe on katsottu korjaantuneen vielä oikeusturvalautakunnan käsittelyssä.


Käsillä olevassa asiassa valittajien ei ole selvitetty saaneen ennen kurinpitopäätöstä 13.7.2021 tietoa itseään koskevasta kurinpitomenettelystä ja lausuttavaksi siinä käytettyä aineistoa. Valittajien ei ole myöskään näytetty kurinpitosääntöjen edellyttämällä tavalla saaneen mahdollisuutta lausua kirjallisesti kurinpitomenettelyn kohteena olevasta rikkomusepäilystä. Asiakirjaselvityksen perusteella on ilmeistä, ettei valittajia ole myöskään missään vaiheessa kurinpitovaliokunnassa kuultu suullisesti. Näin ollen kuulemisvelvoite on ennen kurinpitopäätöstä 13.7.2021 kokonaan laiminlyöty.


Asian uudelleen käsittely


Muun ohella A:ta ja B:tä koskenutta kurinpitoasiaa on käsitelty uudestaan kurinpitopäätöksessä 18.7.2021. SAJL ry:n vastineen mukaan uudelleen käsittelyyn oli ryhdytty seurojen esittämien pyyntöjen perusteella. Asian uudelleen käsittelyn yhteydessä A ja B ovat antaneet vastineensa tapahtumista.


Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että asian uudelleen käsittely on mahdollista asianomaisen pyynnöstä silloin, kun siitä on saatavissa uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa asiassa tehtyyn päätökseen. Tällöin aikaisempaa rangaistusta ei voida kuitenkaan korottaa (ks. Riitesuo, Risto: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 393).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitoasian uudelleen käsittely on lähtökohtaisesti mahdollista vain niiden tahojen pyynnöstä, jotka ovat olleet asianosaisia ensimmäisessä kurinpitoasian käsittelyssä. Tässä tapauksessa ensimmäisen kurinpitoasiassa annetun päätöksen 13.7.2021 asianosaisia ovat olleet vain ne tahot, joita kurinpitopäätös suoraan koskee. Näin ollen seurat tai muut sivulliset eivät ole olleet sellaisia asianomaisia tahoja, joiden pyynnöstä kurinpitoasiaa olisi saanut ryhtyä uudestaan käsittelemään. Joka tapauksessa on selvää, että alkuperäistä kurinpitopäätöstä ei olisi saanut muuttaa valittajien kannalta ankarammaksi.


Lopputulos


Ottaen huomioon, että ensimmäisessä kurinpitopäätökseen 13.7.2021 johtaneessa menettelyssä A:ta ja B:tä ei ole kuultu, asian käsittelyssä on tapahtunut perustavaa laatua oleva menettelyvirhe, joka ei voi enää myöhemmässä käsittelyssä oikeusturvalautakunnassa korjaantua. Kuulemisvirheen johdosta kurinpitopäätös 13.7.2021 tulee kumota.


Asian uudelleen käsittelyyn ja tämän seurauksena 18.7.2021 annettuun uuteen kurinpitopäätökseen ei olisi saanut ryhtyä ottaen huomioon, että asia uudelleen käsittelyä ovat pyytäneet tahot, joiden pyyntöjen johdosta edellytyksiä asian uudelleen käsittelyyn ja rangaistuksen ankaroittamiseen ei ole ollut. Näin ollen myös asian uudelleen käsittelyssä on tapahtunut perustavaa laatua oleva menettelyvirhe ja myös tämä toinen kurinpitopäätös 18.7.2021 tulee kumota.


Kun valitus menestyy jo näillä edellä todetuilla perusteilla, asiassa ei ole tarvetta enemmälti lausua kurinpitomenettelyn ja -päätösten mahdollisista muista puutteista tai virheistä.


Oikeudenkäyntikulut


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Sääntöjen 24 §:n nojalla asian käsittelyyn oikeusturvalautakunnassa voidaan soveltuvin osin soveltaa tuomioistuimissa noudatettavia menettelysääntöjä, kuten oikeudenkäymiskaaren säännöksiä oikeudenkäyntikuluvelvollisuudesta. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.


Valittajat ovat vaatineet asianajajansa palkkiosta aiheutuneita kustannuksia korvattavaksi. Kustannukset perustuvat asiamiehen valitusasian valmistelu- ja asianajotoimenpiteisiin. SAJL ry on vaatinut ensisijaisesti, että asianosaiset kärsivät kulunsa itse ja toissijaisesti, että kohtuullisina toimenpiteinä voitaisiin pitää kahden kolmen tunnin työmäärää.


Valittajat ovat voittaneet ja SAJL ry on hävinnyt asian. SAJL ry:n vastauksesta, valittajien vastaselityksestä ja laskusta on pääteltävissä, että valittajat ja SAJL ry:n puheenjohtaja ovat 28.7.2021 eli ennen valituksen laatimista olleet puhelinyhteydessä ja että valittajat ovat tällöin saaneet ennakkotiedon siitä, että SAJL ry myöntää kurinpitomenettelyssä tapahtuneen merkittäviä virheitä. Tämä tieto ei ole kuitenkaan poistanut tarvetta valittaa oikeusturvalautakunnalle ja perustella asianmukaisella tavalla valitusta. SAJL ry:n ei ole selvitetty ryhtyneen mihinkään käytännön toimiin poistaakseen tai pyrkiäkseen estämään jo ennen oikeusturvalautakunnan menettelyä virheelliseksi myöntämänsä kurinpitomenettelyn ja kurinpitopäätösten haitallisia vaikutuksia valittajille, vaikka sillä olisi ollut tähän mahdollisuudet. Näin ollen edellä selostetun oikeudenkäyntikulujen pääsäännön mukaan SAJL ry:n tulisi lähtökohtaisesti vastata omista mahdollisista kuluistaan ja korvata valittajille heidän tarpeelliset ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulunsa. Kun valittajilla on ollut selvä intressi ja perusteltu syy muutoksenhaulleen, valittajat eivät ole aiheuttaneet tarpeetonta valituskäsittelyä. Näin ollen olisi kohtuutonta määrätä asianosaisten pitävän kulunsa omana vahinkonaan.


Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko SAJL ry:n korvattava valittajien oikeudenkäyntikulut osittain vai kokonaan. SAJL ry ei ole vastauksessaan riitauttanut valittajien asiamiehen käyttämää 280 euron tuntiveloitusta, mistä syystä asiassa on kysymys siitä, kuinka monta tuntia valittajien asiamieheltä on vienyt tehdä tarpeelliset ja kohtuulliset toimenpiteet valitusasiassa. Oikeudenkäyntikuluvaatimus pitää sisällään 14,8 tunnin toimenpiteet, jotka ovat pitäneet sisällään valituksen laatimista, neuvottelua ja yhteydenpitoa eri tahojen kanssa sekä asiaan liittyvän aineiston hankkimista ja tutkimista.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valitus on pitänyt sisällään useita itsenäisiä, oikeudellisesti merkityksellisiä väitteitä. Valitus on käsittänyt 7 sivua perusteluja ja sen liitteinä on ollut useita asiakirjoja ja videotallenteita. Kurinpitoasiaa ei määrättyjen seuraamusten kesto ja toteutunut menettely voida valittajien näkökulmasta pitää vähämerkityksellisenä. Tästä näkökulmasta katsoen laskusta ilmeneviä tehtyjä toimenpiteitä voidaan pitää tarpeellisina ja ajankäytöllisesti ainakin olennaisilta osilta kohtuullisina.


Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo asiassa olevan kohtuullista, että SAJL ry on velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut suurelta osin. Valituksen laatimiseen käytettyä aikaa on sen sisältöön nähden pidettävä liiallisena. Toisaalta valittajat eivät ole vaatineet palkkiota vastaselityksen antamisesta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kohtuullisena oikeudenkäyntikulujen määränä on pidettävä asiamiehen 10 tunnin työmäärää vastaavaa määrää eli arvonlisäveroineen 3.472 euroa.


Valitusmaksun palauttaminen


Valittajat ovat voittaneet asiansa. Näin ollen suoritetut valitusmaksut palautetaan valittajille.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätökset 13.7.2021 (5/2021) ja 18.7.2021 (7/2021) määrättyine peli- ja toimitsijakieltoineen kumotaan valittajia koskevilta osin.


Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry velvoitetaan korvaamaan valittajien yhteiset oikeudenkäyntikulut 3.472 eurolla.


Valitusmaksut palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                               Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                        Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta ja Hilkka Salmenkylä