28/ 2015 Koripallo Sarjalisenssi – Lisenssimenettely – Lisenssimääräykset – Taloudelliset kriteerit


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 28/2015

19.8.2015                   Diaarinro 28/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen sarjalisenssin epäämistä koskeva päätös 15.6.2015


ASIA

Sarjalisenssi


MUUTOKSENHAKIJA

ToPo Juniorit ry


KUULTAVA

Suomen Koripalloliitto ry


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Koripalloliitto ry:n (jäljempänä Koripalloliitto) liittohallitus on päätöksellään 15.6.2015 hylännyt ToPo Juniorit ry:n (jäljempänä ToPo) naisten Korisliigan sarjalisenssihakemuksen kaudelle 2015 - 2016.


Perusteluinaan liittohallitus on lausunut, että ToPo:n kauden 2014 - 2015 sopimusyhteisö, Naiskoripallon Tuki ry, ei ollut toimittanut Koripalloliitolle sarjalisenssikriteereissä edellytettyjä viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätösasiakirjoja.

    

VALITUS PERUSTEINEEN

ToPo on valituksessaan vaatinut, että Koripalloliiton liittohallituksen päätös 15.6.2015 kumotaan ja ToPo:n sarjalisenssihakemus hyväksytään. Toissijaisesti ToPo on vaatinut, että päätös kumotaan ja sarjalisenssi myönnetään sille ehdollisesti siten, että sarjalisenssin saaminen edellyttää liiton pyytämien tilinpäätöstietojen toimittamista oikeusturvalautakunnan asettamassa määräajassa.   


Perusteinaan ToPo on esittänyt, että sen hakemus oli hylätty siitä huolimatta, että se oli noudattanut Koripalloliiton kilpailutoimenjohtajalta saatuja nimenomaisia ohjeita sarjalisenssihakemuksen liitteiden toimittamisessa. Koripalloliiton tiedossa oli ollut, että Naiskoripallon Tuki ry:n tilinpäätös ei ollut ollut hakemuksen tekohetkellä vielä valmis ja vahvistettu, mutta hakemusta olisi täydennetty puuttuvilla asiakirjoilla liiton asettaman uuden määräajan puitteissa. Vakiintuneen käytännön mukaan sarjalisenssihakemusta on voitu myöhemmin täydentää. Tässä tapauksessa Koripalloliitto ei kuitenkaan ollut varannut mahdollisuutta hakemuksen täydentämiseen, vaan hakemus oli suoraan hylätty. Päätös on kohtuuton ja vakiintuneen käytännön vastainen. Lisäksi päätös on kohtuuton myös sen vuoksi, että Tapiolan Hongan naisten 1-divisioonajoukkueelle oli myönnetty paikka naisten Korisliigassa, mutta ToPo:n naisten 1-divisioonajoukkueelle ei ollut tarjottu sarjapaikkaa.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Koripalloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että ToPo velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut asiassa 1.700 eurolla.


Perusteinaan Koripalloliitto on lausunut, että sarjalisenssisitoumuksen mukaan seurojen oli tullut toimittaa lisenssikelpoisuuden arviointia varten sarjalisenssiyksikön käyttöön 31.5.2015 mennessä kaikki sitoumuksen kohdissa 4.6.1 - 4.6.9 mainitut asiakirjat, selonteot ja muut tiedot edellisten kausien toiminnastaan sarjapaikan omistavalta seuralta sekä tämän sopimusyhteisöltä, mikäli seura oli käyttänyt tai tulisi seuraavalla kaudella käyttämään tällaista. Kohdan 4.6.1 mukaan seurojen oli toimitettava 31.5.2015 mennessä tuorein virallinen tilinpäätöksensä liitetietoineen ja tase-erittelyineen sekä tilintarkastuskertomus. Jos tilinpäätös oli vanhempi kuin 31.12.2014, oli lisäksi tullut toimittaa kirjanpitäjän ja seuran virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama välitilinpäätös tai sitä vastaava tuloslaskelma ja tase päättyvältä pelikaudelta (1.6.2014 - 31.5.2015), joka ei ollut saanut olla vanhempi kuin 31.3.2015.


Liittohallituksen nimittämä sarjalisenssiyksikkö oli kokouksessaan 8.6.2015 käsitellyt seurojen sarjalisenssihakemuksia. ToPo:lta oli päätetty pyytää sarjalisenssiyksikön seuraavaan kokoukseen 12.6.2015 mennessä sopimusyhteisönsä Naiskoripallon Tuki ry:n osalta:


·       tuorein tilinpäätös liitetietoineen ja tase-erittelyineen,

·       tilintarkastuskertomus; allekirjoitettu välitilinpäätös tai sitä vastaava tuloslaskelma ja tase päättyvältä pelikaudelta, joka ei saa olla vanhempi kuin 31.3.2015, mikäli tuorein tilinpäätös on vanhempi kuin 31.12.2014,

·       luettelo joukkueen korvauksia saaneista jäsenistä päättyvältä pelikaudelta sekä tilintarkastajan varmennus, että kaikki ovat saaneet sopimuksiensa mukaiset korvaukset,

·       tilintarkastajan lausunto seuran arvonlisäverolaskelman, palkka- ja verokirjanpidon, sekä verottajalle annettujen kuukausi ja vuosi-ilmoitusten yhteneväisyydestä ja

·       vakuutusyhtiön antama todistus urheilijaturvan maksamisesta, joka ei saa olla vanhempi kuin 31.3.2015.


Sarjalisenssiyksikön kokouksessa 12.6.2015 oli todettu, että ToPo ei ollut edelleenkään toimittanut Naiskoripallontuki ry:n viimeisimmän tilikauden (1.1.2014 - 31.12.2014) tilinpäätöstä liitetietoineen eikä tilintarkastuskertomusta. ToPo:lta saatujen tietojen mukaan tilinpäätöstä liitetietoineen ei ollut voitu toimittaa, koska sitä ei ollut laadittu, vaikka tilikausi oli päättynyt jo 31.12.2014. Koripalloliiton tiedossa ei ole hyväksyttävää syytä tai laillista estettä sille, että tilinpäätöstä ei ollut laadittu kirjanpitolaissa säädetyssä neljän kuukauden määräajassa tilikauden päättymisestä. Lisenssihakemus on hylätty sen vuoksi, että mainittuja asiakirjoja ei ollut toimitettu määräajassa eikä tämän jälkeen.


ToPo:n väite, jonka mukaan sille ei ollut varattu tilaisuutta täydentää sarjalisenssihakemustaan, on perusteeton. Sarjalisenssisitoumuksessa mainitut asiakirjat oli tullut toimittaa 31.5.2015 mennessä sillä uhalla, että ellei vaadittuja selvityksiä toimiteta, lisenssiä ei voida myöntää. ToPo:lle oli kuitenkin myönnetty lisäaikaa asiakirjojen toimittamiselle 11.6.2015 asti. Tämän jälkeen lisenssihakemuksen hylkääminen ei ollut voinut tulla ToPo:lle yllätyksenä. ToPo:lle oli ilmoitettu useaan otteeseen sähköpostitse, että sarjalisenssiä ei voida myöntää, mikäli vaadittuja selvityksiä ei toimiteta. Näiden puutteiden lisäksi Naiskoripallon Tuki ry:llä oli ollut sarjalisenssin myöntämistä käsiteltäessä maksamatta myös sarjalisenssisitoumuksen kohdassa 4.4.1 tarkoitettu lisenssin myöntämisen edellytyksenä oleva erääntynyt maksu erotuomari- ja komissaaripalkkioista.


Liittohallitus on 15.6.2015 vahvistanut sarjalisenssiyksikön päätöksen hylätä ToPo:n sarjalisenssihakemuksen. ToPo:lle ei tule myöntää kilpailusääntöihin, sarjalisenssisitoumukseen ja muihin säännöksiin perustumatonta oikeutta täydentää hakemustaan uuden määräajan kuluessa puuttuvalla sopimusyhteisön tilinpäätöksellä ja sen liitetiedoilla. Tämä johtaisi yhdistyslaissa säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamiseen sarjalisenssihakemusten käsittelyssä ja olisi siten yhdistyslain vastaista. On huomattava, että liittohallitus oli vahvistanut kokouksessaan 15.6.2015 sarjalisenssiyksikön päätöksen hylätä Jyväskylän Weikot ry:n sarjalisenssihakemuksen sillä perusteella, että mainittu seura ei ollut toimittanut määräajassa viimeistä tilinpäätöstä liitetietoineen.


Vielä Koripalloliitto on todennut, että liiton kilpailusäännöt ja sarjalisenssisitoumuksen määräykset eivät ole kohtuuttomia ja että niiden perusteella tehty päätös ei myöskään tässä tapauksessa johda kohtuuttomaan lopputulokseen. Sopimusyhteisön tilinpäätöksellä liitetietoineen on merkittävä asema arvioitaessa seuran edellytyksiä vastata taloudestaan ja huolehtia muista velvoitteista. Koripalloliitolla on siten ollut perusteet hylätä ToPo:n naisten Korisliigan sarjalisenssihakemus.


VASTASELITYS

ToPo on Koripalloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut, että Koripalloliiton kilpailutoimenjohtaja oli ilmoittanut henkilökohtaisesti sekä ToPo:n hallituksen puheenjohtajalle ja yhdistyksen toiminnanjohtajalle että Naiskoripallon Tuki ry:lle, että riittävää asiassa oli se, että Naiskoripallon Tuki ry:n 31.12.2013 päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös toimitetaan sarjalisenssiyksikölle ennen lisenssiasian käsittelyä. Kilpailutoimenjohtaja oli ollut tietoinen siitä, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden tilinpäätös ei valmistuisi ajoissa. Talouden vakauden osoittamiseksi ToPo:n oli tullut toimittaa Naiskoripallon Tuki ry:n osalta puhdas verovelkatodistus sekä todistus palkkojen suorittamisesta. Topo oli jäänyt siihen käsitykseen, että sen lisenssihakemusta ei hylätä, mikäli nämä asiakirjat toimitetaan.


Lisäksi ToPo on lausunut, että Koripalloliiton liitohallitus ei ollut kohdellut hakijoita asiassa tasapuolisesti. ToPo:n lisenssihakemus oli hylätty sillä perusteella, että sen päättyneen pelikauden sopimusyhteisöä koskevissa taloudellisissa selvityksissä oli ollut lisenssiä haettaessa puutteita. Tästä huolimatta liigalisenssi oli lopulta myönnetty Tapiolan Honka ry:lle, jonka sopimusyhteisö oli asetettu konkurssiin 29.5.2015. Päätös on vastoin yhdistyslaissa säädettyä yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta, Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä sarjalisenssisitoumuksen 2015 - 2016 määräyksiä.


Vielä Topo on todennut paljoksuvansa joka tapauksessa Koripalloliiton lautakuntakulujen korvaamista koskevaa vaatimusta 500 euroa ylittävältä osin. 


LISÄLAUSUMA

Vastaselityksen johdosta antamassaan lisälausumassa Koripalloliitto on todennut, että viimeisimmän tilinpäätöksen toimittamista koskevasta vaatimuksesta ei ollut missään vaiheessa luovuttu. Seuroja oli myös kohdeltu yhdenvertaisesti sarjalisenssejä myönnettäessä.


Liittohallitus oli kokouksessaan 15.6.2015 päättänyt, että naisten Korisliigaa täydennetään sarjalisenssiyksikön esityksen mukaisesti ja Tapiolan Honka ry:lle myönnetään osallistumisoikeus naisten Korisliigaan kaudelle 2015 - 2016. Päätös oli perustunut Hongan naisten sijoitukseen naisten 1-divisioonassa. Honka oli sijoittunut sarjassa viidenneksi. Sitä paremmin sijoittuneet seurat olivat kieltäytyneet sarjapaikasta. ToPo:n joukkue oli sijoittunut 1-divisioonassa kahdeksanneksi, eli sarjapaikan tarjoaminen sitä ennen Hongalle ei ollut loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.


Lisäksi Koripalloliitto on todennut, että Tapiolan Honka ry oli toimittanut sarjasitoumuksessa vaaditut tiedot ja asiakirjat sarjalisenssiyksikölle. Liittohallitus oli vahvistanut Jyväskylän Weikot ry:n sarjalisenssihakemuksen hylkäämisen seuran tilinpäätöksen ja sen liitteiden toimittamatta jättämisen perusteella. ToPo:n ja Jyväskylän Weikot ry:n tapaukset rinnastuivat tosiinsa, joten ne oli tullut ratkaista samalla tavoin. Näin Koripalloliiton liittohallitus oli myös kokouksessaan 15.6.2015 tehnyt. Koripalloliiton kilpailusääntöjen 17 §:n nojalla naisten Korisliigasta sopimusyhteisön konkurssin takia suljetulle Tapiolan Hongan joukkueelle oli myönnetty sarjapaikka eteläisen alueen naisten 2-divisioonasta, ei Korisliigasta.

                 

Lisäksi Koripalloliitto on lausunut, että sen lautakuntakulut ovat määrältään kohtuulliset. Kulut koostuvat liitolle itselleen aiheutuneesta työstä sekä asiantuntijalle vastineen ja lisälausuman laatimisesta maksettavasta korvauksesta.

             

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

Koripalloliiton sarjalisenssiyksikkö on hylännyt ToPo:n naisten Korisliigaa koskevan sarjalisenssihakemuksen päätöksellään 12.6.2015 sillä perusteella, että ToPo ei ollut toimittanut sarjalisenssiyksikölle sarjalisenssisitoumuksessa 2015 - 2016 edellytettyjä ToPo:n sopimusyhteisön viimeksi päättyneen tilikauden (1.1.2014 - 31.12.2014) tilinpäätöstä liitetietoineen eikä tilintarkastuskertomusta. Koripalloliiton liittohallitus on päätöksellään 15.6.2015 vahvistanut sarjalisenssiyksikön päätöksen.  


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko sarjalisenssiyksikön menettely asiaa käsiteltäessä ollut sillä tavoin virheellistä, että valituksen kohteena oleva päätös on kumottava. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko liittohallituksen vahvistama sarjalisenssiyksikön päätös Koripalloliiton kilpailusääntöjen ja sarjalisenssisitoumuksen määräysten sekä yhdistyslaissa säädetyn yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen mukainen.   


Sarjalisenssin myöntämistä koskevat sääntömääräykset 

 

Koripalloliiton sarjalisenssisitoumuksen 2015 - 2016 kohdan 9.2.3 mukaan sarjalisenssiyksikön tulee muun ohella pyytää tarvittaessa täydennyksiä ja lisäselvityksiä seuran toimittamaan aineistoon sekä avustaa ja opastaa seuroja lisenssin hakemusaineiston kokoamisessa. Edelleen kohdan 9.2.4 mukaan kilpailutoiminnan johtaja ja sarjalisenssiyksikön jäsenet sitoutuvat lisenssihakemuksia käsitellessään toimimaan puolueettomuutta ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen.


Koripalloliiton kilpailusääntöjen 24 §:n mukaan oikeus osallistua aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoihin edellyttää sitä, että osallistuva seura antaa sarjasitoumuksen ja täyttää liittohallituksen kullekin kilpailuvuodelle sarjasitoumuksen liitteessä asettamat vaatimukset liiga- tai muun lisenssin saamiselle. Liittohallitus tai sen vuosittain tähän tehtävään asettama sarjalisenssiyksikkö päättää seuran oikeudesta pelata aikuisten huippu ja kilpakoripallosarjoissa ja myöntää seuralle osallistumisoikeuden. Kilpailusääntöjen 25 §:n mukaan sekä seuran että sen osallistumisoikeutta käyttävän sopimusyhteisön on täytettävä liiga- tai muun lisenssin vaatimukset ja kaikki muut aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa pelaamisen ehdot.

 

Sarjalisenssisitoumuksen 2015 - 2016 kohdan 4.6 mukaan lisenssien myöntämisestä päättää liittohallituksen nimittämä sarjalisenssiyksikkö. Lisenssikelpoisuuden arviointia varten seuran tulee toimittaa sarjalisenssiyksikön käyttöön vaadittuun päivämäärään 31.5.2015 mennessä kaikki alla mainitut asiakirjat, selonteot ja muut tiedot edellisten kausien toiminnastaan sarjapaikan omistavalta seuralta sekä tämän sopimusyhteisöltä, mikäli seura on käyttänyt tai tulee seuraavalla kaudella tällaista käyttämään. Kunkin asiapaperin viivästymisestä voidaan määrätä viivästyssakko, joka on suuruudeltaan 10 €/päivä.


Sarjalisenssisitoumuksen kohdissa 4.6.1 - 4.6.9 on lueteltu asiakirjat ja selvitykset, jotka sarjalisenssiä kaudelle 2015 - 2016 hakevan seuran ja tämän mahdollisen sopimusyhteisön on tullut toimittaa 31.5.2015 mennessä sarjalisenssiyksikölle. Luettelossa on mainittu muiden ohella tuorein virallinen tilinpäätös liitetietoineen ja tase-erittelyineen sekä tilintarkastuskertomus (4.6.1).


Sarjalisenssisitoumuksen kohdan 4.7 mukaan lisenssien myöntämisestä päättää liittohallituksen nimittämä sarjalisenssiyksikkö. Sarjalisenssiyksikkö päättää sarjalisensseistä ja tiedottaa päätöksestään liittohallitukselle 15.6.2015.


Väitetyt menettelyvirheet

 

ToPo:n sarjalisenssihakemus on hylätty sillä perusteella, että seuran on katsottu laiminlyöneen toimittaa sarjalisenssiyksikölle pelikaudella 2014 - 2015 riidattomasti ToPo:n sopimusyhteisönä toimineen Naiskoripallon Tuki ry:n sarjalisenssisitoumuksen kohdassa 4.6.1 edellytetyn viimeisimmän tilinpäätöksen liitetietoineen ja tase-erittelyineen sekä tilintarkastuskertomuksen. ToPo on valituksessaan ja vastaselityksessään katsonut, että päätös on Koripalloliiton sääntöjen vastainen, koska sen Koripalloliiton kilpailutoiminnanjohtajalta asiaa käsiteltäessä saamat neuvot ja ohjeet olivat olleet virheellisiä. Lisäksi päätös tuli ToPo:n käsityksen mukaan kumota sen vuoksi, että se oli annettu yllättäen, varaamatta ToPo:lle tilaisuutta täydentää hakemustaan.


Väitettyjen menettelyvirheiden osalta oikeusturvalautakunta ensinnäkin toteaa, että asiakirja-aineiston perusteella ToPo:a oli määräajan 31.5.2015 päätyttyä kehotettu sähköpostitse täydentämään lisenssihakemustaan 2.6.2015, 3.6.2015 ja 9.6.2015. Täydennyskehotukset oli lähettänyt Koripalloliiton kilpailutoiminnanjohtaja. Täydennyskehotuksissa oli yksilöidysti ilmoitettu ne tiedot ja selvitykset, jotka ToPo:n oli toimitettava sarjalisenssiyksikölle. Tähän nähden ToPo:n valituksessaan esittämä väite, jonka mukaan sille ei ollut varattu tilaisuutta täydentää hakemustaan, on perusteeton.


Toiseksi oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että Koripalloliiton kilpailutoiminnanjohtaja olisi ilmoittanut ToPo:lle, että viimeksi päättyneen tilikauden sijasta se voi toimittaa sarjalisenssiyksikölle 31.12.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetietoineen. Kuten edellä on todettu, täydennyskehotukset 2.6., 3.6. ja 9.6.2015 oli lähettänyt juuri liiton kilpailutoiminnanjohtaja. Sähköpostikirjeenvaihto ei viittaa siihen, että ToPo:lle olisi myönnetty oikeus toimittaa vaadittuja vanhempia tilinpäätösasiakirjoja tai täydentää hakemustaan vielä 15.6.2015 jälkeen. Asiakirja-aineisto tukee tältä osin Koripalloliiton esittämää väitettä, jonka mukaan lievennyksiä sarjalisenssisitoumuksessa määrättyyn asiakirjojen toimittamisvelvollisuuteen ei ollut tehty. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että Jyväskylän Weikot ry:n lisenssihakemus oli hylätty samassa kokouksessa 15.6.2015 niin ikään sillä perusteella, että päättyneen tilikauden tilinpäätöstä ei ollut toimitettu määräajassa. Myös tämä seikka tukee sitä johtopäätöstä, että kaikkien hakijoiden oli tullut toimittaa muun ohella viimeisin tilinpäätös liitetietoineen ennen lisenssihakemuksen ratkaisemista sillä uhalla, että hakemus muutoin hylätään.


Täydennyskehotuksessa 3.6.2015 oli erikseen mainittu, että lisensseistä päätettäisiin 15.6.2015, mitä ajankohtaa ennen kaikki vaaditut selvitykset tuli toimittaa. Myös edellä selostetun sarjalisenssisitoumuksen kohdan 4.7 mukaan sarjalisenssiyksikkö päättää sarjalisensseistä ja tiedottaa päätöksestään liittohallitukselle 15.6.2015. Lisenssihakemusta koskeva ratkaisu ei siten ollut voinut tulla ToPo:lle 15.6.2015 yllätyksenä.  


Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että lisenssimenettelyssä olisi tapahtunut sellainen menettelyvirhe, jonka vuoksi valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota.


Päätöksen kohtuuttomuus


ToPo:n kilpailusääntöjen 25 §:ssä tarkoitettuna sopimusyhteisönä toimineen Naiskoripallon Tuki ry:n viimeksi päättynyt tilikausi oli päättynyt 31.12.2014. Sarjalisenssisitoumus 2015 - 2016 oli vahvistettu 13.4.2015. Lisenssien myöntämisestä oli sarjalisenssisitoumuksessa määrätyllä tavalla päätetty noin kaksi kuukautta tämän jälkeen 15.6.2015. Sarjalisenssisitoumuksessa edellytettyjen tilinpäätösasiakirjojen, jotka kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n perusteella olisi tullut laatia 30.4.2015 mennessä, laatimiseen ja tarkastamiseen on siten ollut riittävästi aikaa ennen lisenssien myöntämisestä päättämistä. Asiassa ei ole esitetty hyväksyttävää syytä sille, että kysymyksessä olevia tilinpäätösasiakirjoja ei ollut laadittu ja toimitettu asetettuun määräaikaan mennessä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tilinpäätösasiakirjoilla on keskeinen merkitys arvioitaessa seuran ja sen taustayhteisön taloudellista tilaa. Päätöstä ei siten ole pidettävä ToPo:n kannalta kohtuuttomana myöskään siitä syystä, että puutteet sen hakemusasiakirjoissa olisivat olleet merkityksettömiä tai vähäisiä. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että sarjalisenssihakemuksen hylkäävää päätöstä ei ole pidettävä ToPo:n kannalta kohtuuttomana.


Yhdenvertainen kohtelu


Vielä ToPo on katsonut, että valituksen kohteena oleva päätös on syrjivä ja siten Koripalloliiton sarjalisenssisitoumuksen ja yhdistyslain vastainen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lisenssimenettelyyn osallistuvia seuroja on kohdeltava yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa tilanteessa olevia seuroja ei saa ilman hyväksyttävää syytä kohdella eri tavoin eikä toisaalta erilaisessa tilanteessa olevia seuroja samalla tavalla.


Esitetyn selvityksen perusteella Koripalloliiton liittohallitus oli samassa kokouksessa, jossa se oli käsitellyt ToPo:n sarjalisenssihakemusta, hylännyt myös erään toisen seuran sarjalisenssihakemuksen sillä perusteella, että seura oli laiminlyönyt toimittaa sarjalisenssisitoumuksessa edellytetyt asiakirjat määräajassa. Asiassa ei ole ilmennyt, että naisten Korisliigan tai muunkaan koripallon huippusarjan sarjapaikkoja olisi myönnetty seuroille, jotka eivät olleet toimittaneet sarjalisenssisitoumuksessa vaadittuja keskeisiä tietoja ja selvityksiä sarjalisenssiyksikölle.


Edelleen oikeusturvalautakunta toteaa, että päättäessään naisten Korisliigan täydentämisestä liittohallitus on perustanut ratkaisunsa urheilulliseen menestykseen naisten 1-divisioonassa. Viidenneksi sanotussa sarjassa pelikaudella 2014 - 2015 sijoittuneelle Tapiolan Honka ry:n joukkueelle on myönnetty osallistumisoikeus naisten Korisliigaan kaudelle 2015 - 2016. Päätös on perustunut siihen, että Tapiolan Honka ry:n joukkuetta paremmin sijoittuneet seurat olivat kieltäytyneet sarjapaikasta. ToPo:n joukkue oli sijoittunut naisten 1-divisioonassa kahdeksanneksi. Sarjapaikan tarjoaminen sitä ennen Tapiolan Honka ry:n 1-divisioonassa pelanneelle joukkueelle ei siten ole loukannut seurojen yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Asiakirjoista ilmenee, että Tapiolan Honka ry:n naisten Korisliigasta taustayhteisön konkurssin vuoksi suljetulle joukkueelle on kokouksessa 15.6.2015 myönnetty sarjapaikka naisten 2-divisioonasta kaudelle 2015 - 2016. Kysymys on siten eri joukkueista. Muutoinkaan asiassa ei ole ilmennyt, että ToPo:a olisi kohdeltu lisenssimenettelyssä syrjivästi. 


Johtopäätökset

 

Edellä kerrotuin perustein asiassa ei ole ilmennyt, että lisenssimenettelyssä olisi tapahtunut sellaisia menettelyvirheitä, joiden perusteella valituksen kohteena oleva Koripalloliiton liittohallituksen päätös tulisi kumota. Lisenssihakemuksen hylkäävä päätös 15.6.2015 on perustunut 13.4.2015 vahvistetun sarjalisenssisitoumuksen olennaisten ja ehdottomien edellytysten laiminlyöntiin. ToPo:lle oli ilmoitettu, millä tavoin ja mihin mennessä sen tuli hakemustaan täydentää. ToPo ei ole näin menetellyt. Päätöstä ei voida pitää ToPo:n kannalta kohtuuttomana, koska aikaa hankkia sarjalisenssisitoumuksessa eritellyt, yhteisön taloudellisen tilanteen selvittämisen kannalta keskeiset asiakirjat oli ollut riittävästi. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että ToPo:a olisi kohdeltu lisenssimenettelyssä syrjivästi.


Liittohallituksen päätöksen ei ole näytetty olevan Koripalloliiton kilpailusääntöjen, sarjalisenssisitoumuksen määräysten eikä myöskään yhdistyslain vastainen. Päätöksen kumoamiselle tai uuden määräajan myöntämiselle täydennysten toimittamista varten ei siten ole perusteita. Näin ollen ToPo:n valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut


Koripalloliitto on vaatinut, että ToPo velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut asiassa 1.700 eurolla. ToPo on paljoksunut Koripalloliiton vaatimusta 500 euroa ylittävältä osin.


ToPo:n valitus hylätään, joten se on velvollinen korvaamaan Koripalloliiton lautakuntakulut asiassa. Koripalloliitto ei ole yksilöinyt niitä kuluja aiheuttaneita toimenpiteitä, joihin sen vaatimus on perustunut. Oikeusturvalautakunta harkitsee korvattavien kulujen kohtuulliseksi määräksi 650 euroa.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


ToPo Juniorit ry velvoitetaan korvaamaan Suomen Koripalloliitto ry:n lautakuntakulut 650 eurolla.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                              Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Pia Ek, Pekka Lindroos ja Kristiina Rintala.